Whistleblowing = Oznamování

Je efektivní nástroj, který ve vyspělých zemích pomáhá odhalovat protiprávní jednání v soukromém i veřejném sektoru.

51 % lidí se setkalo v práci s porušováním zákonů

Bojíte se? Už nemusíte!

Právní ochrana

Pokud whistelblower oznámí trestné činy nebo přestupky, s horní hranicí pokuty nejméně 100 tisíc Kč, ke kterým došlo v pracovním kontextu, bude se na něj vztahovat chráněný režim (ze zákona o ochraně oznamovatelů – vstoupí v účinnost 1. 8. 2023). Ten zajišťuje:

  • Ochranu před odvetou pro vás i vaše blízké
  • Povinný interní systém pro příjem a vyřizování oznámení
  • Funkci tzv. příslušné osoby (řešitele oznámení)
  • Povinnost informovat vás o přijetí oznámení a o výsledcích šetření ve stanovených lhůtách

Nebojte se to změnit!

Oznamovatele chrání

Zabezpečené kanály pro hlášení protiprávního jednání

Zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a důvěrnosti oznamovaných informací

Ochrana oznamovatele před odvetnými opatřeními za podání oznámení (např. v podobě ukončení pracovního poměru, snížení osobního příplatku, převedení na jinou práci, ostrakizace apod.)

Co lze oznámit

Ochrana oznamovatele se vztahuje na oznamování protiprávního jednání v pracovním prostředí:

  • Mající znaky trestného činu
  • Mající znaky přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč
  • Porušující zákon na ochranu oznamovatelů
  • Porušující jiný právní předpis nebo předpis EU ve vybraných oblastech

Jak oznamovat

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
Vybraní zaměstnavatelé mají povinnost zavést zabezpečený vnitřní oznamovací systém.

Oznámení Ministerstvu spravedlnosti
Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení.