Vnitřní oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům a dalším pracovníkům Ministerstva spravedlnosti.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti lze oznámení podat příslušné osobě písemně, ústně či na žádost oznamovatele osobně.

Příslušnou osobou je ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci JUDr. Jiří Kapras, Ph.D.

Oznámení lze příslušné osobě podat zde:

e-mail: jkapras@msp.justice.cz,  telefonní číslo: 221 997 135.

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s činností Ministerstva spravedlnosti, je určen externí oznamovací systém zde.

Informace před podáním oznámení

Co lze oznámit a kdo může oznámení podat?

Tento oznamovací systém je určen fyzickým osobám, které oznamují informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Ministerstva spravedlnosti, pro něž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost definované níže, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem takové práce nebo jiné obdobné činnosti.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • služba,
 • dobrovolnická činnost, nebo
 • odborná praxe nebo stáž.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o výše uvedenou práci nebo jinou obdobnou činnost.

Ministerstvo spravedlnosti tedy vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Protiprávním jednáním, které lze oznamovat, se rozumí jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů, tedy které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 • porušuje tento zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Jaké povinnosti má oznamovatel? 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla důvodně domnívat, že jí oznamované či uveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové jednání může být sankcionováno.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet, jaké ověřitelné informace o oznamovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit prošetření oznámení.

Oznamovatel se také musí v oznámení uvést údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost.

 

[1] Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

[2] Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

 

Komplexní informace pro oznamovatele lze nalézt zde.

Ochrana oznamovatele

Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření. Tedy takové jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu (§ 4 zákona o ochraně oznamovatelů). Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo jiná chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

Jak a kde lze protiprávní jednání ohlásit

Komu podezření na protiprávní jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, oznámit? 

S účinností od 17. 12. 2021 mají veřejnoprávní subjekty povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, který musí zajistit bezpečné podání oznámení a chránit identitu oznamovatelů protiprávních jednání.

Oznamovatel, pokud má důvěru v tzv. vnitřní oznamovací systém, by měl v ideálním případě postupovat tak, že své oznámení podá nejprve interně u organizace (nejčastěji svého zaměstnavatele) u níž k oznamovanému protiprávnímu jednání dochází. Takovýto postup je oboustranně výhodný. Oznamovatel může dosáhnout rychlého řešení problému a dotčená organizace má možnost na zjištěná podezření bezprostředně reagovat mnohem efektivněji nežli příslušné orgány veřejné moci a zabránit tak škodám či poškození své pověsti.

V případě, že takovýto interní oznamovací kanál není funkční nebo se oznamovatel domnívá, že jeho oznámení nebude řádně prošetřeno, nebude ochráněna jeho identita a hrozila by mu odvetná opatření, má možnost své oznámení podat také přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnostiPodání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.  V rámci Ministerstva spravedlnosti jsou oba tyto oznamovací systémy odděleny.

Prošetření oznámeného protiprávního jednání

Jak rychle bude oznámení vyřízeno?

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím

Jak bude oznámení prošetřováno? 

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou povinnému subjektu, kterého se oznámení týká, doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení nebo inspektorátům práce.

Oznámení bude v rámci každého oznamovacího systému přiděleno tzv. příslušné osobě, která bude mít povinnost oznámení v stanovené lhůtě zpracovat a o výsledku prošetření vždy vyrozumět oznamovatele.

Výjimkou z uvedeného pravidla je pouze situace, kdy by totožnost oznamovatele bylo nutné sdělit orgánům činným v trestním řízení, ovšem i o této skutečnosti musí být oznamovatel předem vyrozuměn.

 

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.