Kdy se může oznamovatel obrátit přímo na veřejnost

Pracovníci medií jako zprostředkovatelé informací široké veřejnosti se budou moci setkat i se situací, kdy se na ně oznamovatel podezření na protiprávní jednání obrátí přímo s žádostí o publikaci anebo svá podezření zveřejní prostřednictvím sociálních medií. I v tomto případě se na něj bude vztahovat ochrana na základě platné Směrnice za předpokladu, že bude splněna jakákoliv z následujících podmínek:

a) učinil oznámení interně nebo externě, avšak v reakci na oznámení nebylo ve stanovené lhůtě přijato žádné vhodné opatření,

nebo

b) měl oprávněné důvody se domnívat, že:

porušení může představovat bezprostřední nebo zjevné ohrožení veřejného zájmu, jako je tomu v případě naléhavé situace nebo rizika nenapravitelné újmy, nebo že i v případě externího oznámení existuje riziko odvetných opatření nebo je malá vyhlídka účinného řešení porušení vzhledem ke zvláštním okolnostem daného případu, například takovým, že důkazy mohou být zatajeny či zničeny nebo že příslušný orgán může být spolčen s pachatelem porušení či se může na porušení podílet.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.