Zabezpečený formulář pro učinění oznámení

Informace před podáním oznámení

Pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému je Mgr. Marek Netočný (Informace či dotazy zaslané na e-mail: mnetocny@msp.justice.cz nejsou považovány za oznámení. Tel.: 221 997 840 ). Telefonické rozhovory nejsou nahrávány. Oznámení lze nahrát pouze v případě osobního setkání. O přijetí oznámení budete vyrozuměni do 7 dnů od přijetí oznámení.

Oznámení lze podat rovněž prostřednictvím oznamovacího systému zaměstnavatele, pokud ten má povinnost takovýto systém zřídit. Oznamovatel si může svobodně zvolit, který systém pro podání oznámení zvolí.

U oznámení je posuzováno, zda spadá do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, zda není zjevně bezdůvodné a následně je postoupeno příslušnému orgánu veřejné moci k dalšímu prošetření. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení, přičemž v odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů.

Pověřený zaměstnanec nesmí údaje z oznámení poskytnout třetí osobě, která není také ustanovena jako pověřený zaměstnanec s výjimkou předávání informací příslušnému orgánu veřejné moci podle jiných právních předpisů. O takovémto postupu je oznamovatel vždy předem informován.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti se oznamovatel nesmí dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou usnadnit proces posuzování oznámení.


Kontakty:

Oznámení lze podat písemně a ústně také prostřednictvím níže uvedených kontaktů nebo po domluvě  osobně (do 14 dnů od takovéto žádosti).

E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz

Tel.: 221 997 840 ( telefonní  hovory nejsou nahrávány)

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.